Orain Ghaidhlig Beethoven

BBC

The hidden Gaelic melodies behind songs by Beethoven – and why they were kept secret. Na fuinn Ghàidhlig air cùl òrain le Beethoven – agus carson a chaidh an cumail dìomhair.